KERESÉS:
     
  KÖZÉP-BÉKÉSI CENTRUM PROJEKTEK ÉS MŰKÖDÉS TURISZTIKAI PROGRAMOK KIADVÁNYOK AKTUÁLIS
Feliratkozás a hírlevélre: Az Ön emai-címe:
 

Helyi termelők

Helyi termekek

Termelői piacok

Rendezvénynaptár

Galéria

Túraeszközök_______________________

_______________________

Lezárult az Active Tours projekt.
Tekintse meg tematikus turisztikai kiadványunkat!

 

_______________________

Partnereink az
Active Tours projektben:


http://www.imm-arad.ro/

------


http://www.korosokvolgyekozpont.hu/

_______________________

 

KÜLDETÉS

Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

A Közép-békési Centrum (KBC) a Békéscsaba–Gyula-Békés városhármas szoros együttműködésén alapuló regionális fejlesztési alközpontot jelöli. Az alközpont a kapcsolódó kistérségekkel együtt a 170 ezer lélekszám feletti kvázi-nagyvárosi térség megszervezésével, egy új típusú város–vidék kapcsolat megalkotásával és a határon átívelő kapcsolatok intézményes kiépítésével fejlesztési mintatérségként példát kíván nyújtani az elmúlt másfél évtized gazdasági, társadalmi és területi átrendeződése során szerepválságba került középvárosok számára Magyarországon és az EU-ban egyaránt.
Az alközpont elsődleges stratégiai célja, hogy helyi adottságokra alapozva kitörési pontot kínáljon úgy a közvetlenül érintett három kistérség, mint az egész megye számára. A fejlesztések nemzetközi vonatkozású stratégiai célja, hogy a Közép-Békési térség a Békés–Arad fejlesztési tengely létrehozásával integrálódjon az EU-szintű regionális munkamegosztásba és a határon átnyúló kapcsolatok által dinamizálódó gazdaság segítségével tartós növekedési pályára álljon.
Az intézményesített együttműködés alapját az önkormányzati társulás (a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzat Társulás) jelenti, amelyet a három város már 1997-ben létrehozott, s melynek tényleges programja azonban csak 2005 szeptemberében született meg, amikor elkezdődött a 2007-2013-as programozás időszaka. Ennek a késedelemnek az oka egyértelműen a társulást ösztönző támogatási formák korábbi hiánya volt.
Közel két éves előkészítő munka, valamint egy sikeres Interreg pályázat eredményeként 2007 júniusában megkezdte működését a KBC-Arad Fejlesztési Ügynökség.
Az 1997 óta létező, de új lendületet 2005-ben vevő Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (Békéscsaba, Gyula és Békés városa, röviden: Közép-békési Centrum, KBC) azzal a céllal hozta létre a Fejlesztési Ügynökséget, hogy munkaszervezetként előkészítse és menedzselje a három város és a kapcsolódó kistérségek jövőbeni közös fejlesztési projektjeit. A projekt a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.
A KBC-Arad Fejlesztési Ügynökség az elnyert pályázati támogatás segítségével több területen is fejlesztési és projektgenerálási, végrehajtási feladatokat lát el. A támogatást nyújtó Interreg III A program keretében a szervezet feladata a KBC-Arad határon átnyúló kapcsolatok intenzívvé tétele, Arad megyével közös fejlesztési stratégia kialakítása, a lehetséges projektek kidolgozása és elindítása, valamint a potenciális résztvevők (vállalkozók, civil szervezetek stb.) bevonása és pályázataik támogatása. Ennél közvetlenebb feladatot jelent, hogy az Ügynökség három környezetvédelmi egyedi projekt előkészítését és menedzsmentjét látja el: a) hulladékfeldolgozó telep létesítése, b) biofinomító létesítése és a termeltetés megszervezése, c) ökoélelmiszer-termelő rendszer létrehozása és bevezetése. Valamennyi projekt a KBC teljes területén elősegíti a gazdasági szerkezetátalakulást, és hosszú távon is fenntartható álláshelyeket teremt nemcsak a környezettechnológiai iparban, hanem a mezőgazdaságban is.
A Közép-békési Centrum (KBC) néven ismertté vált együttműködésben a városhármas már 2005 szeptembere óta több olvasatban készítette el közös fejlesztési stratégiáját, amely alapján külön támogatások hívhatók le a Dél-alföldi Regionális Operatív Programból infrastruktúra- és gazdaságfejlesztésre. A Fejlesztési Ügynökség feladata a fentieken kívül ezen fejlesztések koordinálása, valamint olyan, mindhárom települést érintő közös projektek kidolgozása, amelyek segítségével növekszik a térség versenyképessége, modernizálódik a gazdaság és javul a foglalkoztatottság.

Elérhetőségek

Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

KBC- Arad Fejlesztési Ügynökség

Postacím: 5600 Békéscsaba, Szt. István tér 7.

Iroda: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget


Tel: +36-66/445-887, 06-20/2369319
Központi fax: 66/445-887


E-mail: gulyas.peter@kozepbekes.hu
Honlap: www.közepbekes.hu


 

A „Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök völgyében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program 2007- 2013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben él ő embereket, közösségeket és gazdasági szerepl őket az együttmű ködésbe bevont térség közös fejlesztésének el segítése érdekében, a határmenti térség alapvető er ősségeire építve.